Alminnelige leverings- og betalingsvilkår

 

1. Gyldighet

Disse forretningsvilkårene gjelder for alle våre tilbud, avtaler, leveringer og andre ytelser (heretter kalt ’levering’), også for alle fremtidige forretnings-forbindelser, selv om de ikke blir uttrykkelig avtalt en gang til. Vilkårene gjelder som anerkjent når ordren gis eller senest når varen mottas. Avvikende vilkår fra kundens side blir hermed uttrykkelig tilbakevist; de gjelder kun hvis vi uttrykkelig og skriftlig har anerkjent dem. Hvis enkelte bestemmelser er ugyldige berører dette ikke gyldigheten av de øvrige vilkårene.


2. Avtaleslutning, dokumenter, beskyttelsesrettigheter

Våre tilbud er uforbindtlige. En avtale er først sluttet når vi har gitt skriftlig bekreftelse på ordren. For leveringens type og omfang gjelder kun vår skriftlige ordrebekreftelse. Også regninger eller forbindtlige utskrifter fra data gjelder som skriftlig ordrebekreftelse. Ved samlet tilbud gjelder de prisene som er nevnt i dette tilbudet kun ved tildeling av ordre for alle posisjonene som tilbudet inneholder. Ved tildeling av ordre kun for en del av tilbudet, må prisene bestemmes pånytt. Hvis vi ikke gir skriftlig bekreftelse på ordren, blir avtalen sluttet senest når ordren blir utført. Muntlige erklæringer eller erklæringer over telefon må bekreftes skriftlig av oss for at de skal være rettslig gyldige. Vi forbeholder oss eiendoms- og opphavsretten til kostnadsvurderinger, utkast, tegninger og andre dokumenter; de må kun videreformidles til andre med vårt samtykke. Tegninger og andre dokumenter som overleveres i forbindelse med våre tilbud skal leveres tilbake til enhver tid etter oppfordring og i alle tilfelle hvis vi ikke får tildelt ordren. Hvis vi har levert gjenstander i henhold til tegninger, modeller, mønstre eller andre dokumenter som kunden har overlevert, garanterer kunden at andre personers beskyttelsesrettigheter ikke blir krenket. Hvis andre personer med henvisning til slike beskyttelsesrettigheter forbyr oss å fremstille og levere slike gjenstander, er vi – uten å være forpliktet til å undersøke de rettslige forhold – berettiget til å innstille all videre virksomhet og forlange skadeserstatning. Kunden forplikter seg dessuten til å frita oss fra alle krav fra andre når disse kravene står i sammenheng med de dokumentene kunden har overlevert.Vi forbeholder oss å kreve betaling av kostnader for mønster og prøvedeler og det verktøy som er nødvendig for fremstilling av disse. Vi krever betalt for produksjonskostnadene for det verktøy som er nødvendig for produksjon, hvis ikke noe annet er avtalt. Alt verktøy forblir i alle tilfelle produsentens eiendom, også når kunden overtar produksjonskostnadene helt eller delvis. Ved ordrer med suksessiv levering er vi berettiget til straks å skaffe materialet for hele oppdraget, og straks å produsere hele den bestilte mengden. Eventuelle ønsker om endringer fra kundens side kan derfor ikke tas hensyn til etter at ordren er gitt, med mindre dette er uttrykkelig avtalt.

 

3. Ytelsesbeskrivelse

Leverings- og ytelsesgjenstandens beskaffenhet blir avsluttende beskrevet med uttrykkelig avtalte kjennemerker (f.eks. spesifikasjoner, kjennetegn, frigivelse, andre opplysninger). Vi skylder ingen andre enn de kjennemerkene eller en annen beskaffenhet av leveringen og ytelsene enn de som er uttrykkelig avtalt. Vi garanterer at bestemt bruksformål eller en bestemt egnethet bare i den utstrekning dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt; for øvrig bærer kunden risikoen for egnethet og bruk. Vi forbeholder oss vanlige eller teknisk uungåelige avvik fra fysikalske og kjemiske størrelser inklusive farger, oppskrifter, prosesser og bruk av råstoffer samt bestillingsmengder, hvis dette ikke er urimelig for kunden.
Opplysninger om leverings- og ytelsesgjenstand (f.eks. i kataloger, produktinformasjoner, elektroniske media eller på etiketter) beror på våre alminnelige erfaringer og er kun referanserverdier eller kjennetegn. Både disse produktopplysningene og uttrykkelig avtalte ytelseskjennetegn / bruksformål fritar ikke kunden fra å prøve om produktet er egnet for det antatte bruksformålet. Opplysninger om beskaffenhet og bruksmuligheter for våre produkter inneholder ingen garanti, hvis disse ikke er uttrykkelig betegnet skriftlig som slike garantier.

 

4. Levering og leveringstid

Alle forsendelser går for avtakers regning og ansvar, uavhengig av stedet der de blir sendt fra. Dersom avtakeren foreskriver en bestemt transportmåte, skal han også betale de ekstra kostnadene for denne. Opplysninger om leveringstid er – også når det med kunden er avtalt en leveringstid – kun omtrentlige og uforbindtlige, hvis ikke leveringstiden er uttrykkelig skriftlig avtalt som fast. En bekreftet leveringstid har forbehold om riktig, fullstendig eget mottak i rett tid. Leveringsfristen er overholdt når leveringsgjenstanden har forlatt leverandør innen utløpet av fristen eller vi har meddelt kunden at leveringen står klar for forsendelse. Leveringsfristen begynner ikke å løpe før kunden har oppfylt sine forpliktelser, som f.eks. å skaffe tilveie tekniske data og dokumenter eller godkjennelser, har betalt et á konto beløp eller gitt en betalingsgaranti, eller hvis kunden har overskredet sin individuelle kredittgrense.

Ordrer med suksessiv levering og delvise leveringer må i alle tilfelle ha skriftlige avtaler om leveringstider. Vi er berettiget til delvise leveringer, disse gjelder som selvstendige forretninger. Da mengder som skal leveres kan over- eller underskrides med 10 %. Ved små ordrer eller ordrer som avviker fra standardprogrammet forbeholder vi oss å beregne en minstemengde eller et minste kostnadsbeløp.

Hendelser som følge av force majeure eller andre omstendigheter som vi ikke er ansvarlige for, og som gjør en utførelse av antatte ordre innen leveringstiden umulige, befrir oss fra leveringsforpliktelsene for den tiden disse hendelsene varer. (Eks. krig, mobilisering, forsterket forsvarsberedskap, politiske uroligheter, streik, lockout, andre arbeidskonflikter, brann, naturkatastrofe, ulykke, transportvanskeligheter, uteblitt levering fra leverandør eller andre forhold utenfor vår kontroll.) Kjøperen kan ikke motsette seg å ta imot en leveranse som er forsinket på grunn av ovenstående.

Retur av solgte, feilfrie varer er prinsipielt utelukket.

Kjøperen har dog etter skriftlig godkjennelse fra ProsjektGulv AS rett til å returnere leverte varer. Kjøperen krediteres herved fakturabeløpet for varen minus 20 %. Kunden har ansvaret for bestilling av returfrakt til opprinnelig avsendelsessted og for returfraktens kostnad. Alt returnert gods skal ligge i ubrutt originalemballasje. Returnert gods i emballasje som har vært åpnet krediteres ikke.

Begjæring om konkurs, en forsikring på tro og ære, betalingsvanskeligheter eller hvis det blir kjent at kundens formuesforhold har blitt vesentlig dårligere, gir oss rett til å innstille leveringen omgående og nekte å oppfylle løpende avtaler, i den utstrekning kunden ikke erlegger motytelsen eller stiller rimelig sikkerhet etter vårt forlangende.

Krav om erstatning på grunn av forsinkelse eller mislighold av en ordre eller rett til å heve avtalen forutsetter at kunden har satt en rimelig frist, minst 4 uker, og at denne fristen er utløpt uten resultat. Vi er imidlertid kun erstatningspliktige når det foreligger grov uaktsomhet fra vår eller fra våre medarbeideres side.

 

5. Sikkerheter

Vi forbeholder oss eiendomsretten til alle varer som blir levert av oss, inntil alle krav, også betingede krav, inklusive bikrav, som vi har mot kunden fra vår forretningsforbindelse, er oppfylt; alle leveringer gjelder da som en sammenhengende leveringsforretning. Ved løpende regninger gjelder eiendomsforbeholdet for vårt saldokrav. Bestemmelsene ovenfor gjelder også for fremtidige krav.

Kunden er berettiget til å videreselge, bearbeide eller blande varen i vanlig forretningshandel; Imidlertid overdrar han til oss allerede nå alle krav fra videresalg, bearbeiding, blanding eller av andre rettslige grunner i sammenheng med kjøpsgjenstanden (særlig fra forsikringsavtaler eller skadevoldende handliger) til et beløp i overensstemmelse med det faktura-sluttbeløpet (inkl. merverdiavgift) som er avtalt med oss. Bruk som oppfyllese av verksleie eller verkslevering fra kundens side er likestilt salg.

Eiendomsforbeholdet gjelder også for de produkter som oppstår ved bearbeiding, blanding eller forbindelse av vår vare til disse produktenes fulle verdi, disse prosessene utføres for oss slik at vi gjelder som leverandør. Hvis andres eiendomsrett opprettholdes ved en bearbeiding, forbindelse eller blanding med varer fra tredjemann, erverver vi medeiendomsrett i forhold til disse varenes objektive verdi. Hvis vår eiendomsrett bortfaller ved forbindelse eller blanding, overdrar kunden til oss allerede nå eiendomsretten hhv. Retten til å bli eier til det nye produktet, i omfanget av regningsverdien for den varen som er levert av oss og oppbevarer det nye produktet for oss uten vederlag. Til tross for overdragelsen har kunden rett til å inndrive krav fra videresalg, så lenge vi ikke tilbakekaller denne retten. Vi selv vil ikke inndrive kravene, så lenge kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor oss. Etter vår første oppfordring er kunden forpliktet til å meddele oss om hvem som skylder de overførte kravene, og gi skyldnerne melding.

Vi er berettiget til å tilbakekalle kundens rett til videresalg i henhold til nr. 5.2 og til å inndrive de krav som er overdratt til oss, med øyeblikkelig virkning når kunden er forsinket med betaling til oss, har betalingsvanskeligheter på grunn av en vesentlig forverring av formuesforholdene eller ikke oppfyller sine forpliktelser fra avtalen overfor oss. Hvis det stilles begjæring om konkurs, enhver betaling blir innstilt, det blir avlagt erklæring på tro og ære, eller hvis innehaveren av kundens foretak skifter som følge av betalingsvanskeligheter, borfaller retten til videresalg og til å inndrive de krav som er overdratt til oss.

Kunden skal uten vederlag oppbevare de tingene som inngår i vår (med)eiendom med den omhu som tilsvarer merkantil skikk og bruk, og skal forsikre dem mot brann, tyveri og annen vanlig risiko.

Pantsettelse eller sikkerhetsoverdragelse av den vare som er levert under eiendomsforbehold er ikke tillatt. Før pantsettelse eller enhver annen påvirkning av våre eiendomsrettigheter ved tredjemann skal kunden omgående gi melding om dette til oss og bekrefte eiendomsretten skriftlig både overfor oss og tredjemann. Kunden må dekke saksomkosntinger som gjenstår og ikke blir dekket til tross for at vi vinner et søksmål som er en følge av ovenstående.
Hvis kunden misligholder avtalen, særlig hvis han er forsinket med betaling, har vi rett til å ta varen tilbake; kunden samtykker i dette tilfelle i at varen tas tilbake. Når varen tas tilbake gjelder dette kun som heving av avtalen når dette blir uttrykkelig erklært av oss. Kunden betaler de kostnadene som oppstår ved retur av varen, særlig transportkostnader. Kunden kan først forlange utlevering av vare som er tatt tilbake uten uttrykkelig erklæring om heving av avtalen etter at han har betalt kjøpesummen og alle kostnadene helt og fullt.
De sikkerhetene som tilkommer oss gjelder ikke i den utstrekning verdien på våre sikkerheter overstiger den nominelle verdien på de sikrete kravene med 20 %.    

 

6. Priser og betaling

6.1  Våre priser gjelder i NOK uten merverdiavgift
6.2  Vi har rett til å tilpasse prisene tilsvarende ved endringer fra våre leverandører.
6.3  ProsjektGulv AS har ansvaret for å kredittvudere hver enkelt kunde. Med forutsetning om godkjent kredittvurdering gjelder generelt 15 dagers kreditt-tid dersom ikke annet er avtalt.
6.4  Vi er ikke forpliktet til å ta imot veksler, sjekker eller andre løfter om betaling, ved mottak av slike blir oppfyllelsen forutsatt.
6.5  Dato for betalingsinngang er den dagen som beløpet foreligger hos oss
eller blir godskrevet vår konto. Ved forsinket betaling fra kundens side er vi berettiget til å beregne morarenter på 8,50 % p.a. for den tiden forsinkelsen varer og purregebyr kr 70,00 (1.gangs purring) forøvrig belastes gebyrer i forbindelse med inndrivelse i hht. gjeldende lov. Kunden er imidlertid berettiget til å påvise at ingen eller en mindre skade har oppstått for oss. Retten til å fremsette ytterligere krav på skadeserstatning er ikke innskrenket av dette.
6.6  Dessuten kan vi ved forsinket betaling fra kundens side etter vårt valg forlange at utestående resterende kjøpesum eller andre krav som vi har mot kunden skal betales, og gjøre leveringer fra denne avtalen eller andre avtaler avhengig av at det stilles sikkerhet på forhånd eller at betaling skjer samtidig med leveringen.
6.7  Vi betaler ikke renter på forhånds- eller á konto-betalinger.
6.8  Kunden har kun rett til motregning eller å holde betaling tilbake hvis hans motkrav er ubestridt av oss eller rettskraftig fastslått.


7. Krav på grunn av feil

Vi er kun ansvarlig for feil på den varen vi har levert i henhold til følgende bestemmelser: Kunden har oppfylt sine forpliktelser om kontroll og reklamasjon. Kunden har ansvaret for kontroll av varen ved mottak. Eventuelt avvik i volum/mengde eller skade på gods skal meddeles sjåføren omgående ved leveransen.
Videre skal eventuell skade eller avvik i volum/mengde noteres på fraktseddel som sjåføren tar med i retur.

Ved levering av mangelfull vare skal vi før den videre bearbeiding begynner først få anledning til å sortere ut og utbedre feilen eller til ny levering, hvis ikke dette ikke kan forlanges av kunden. Hvis vi ikke kan gjennomføre dette eller hvis vi ikke gjør dette omgående, kan kunden så langt heve avtalen og sende varen tilbake på vår risiko. I viktige nødvendige tilfeller kan kunden etter avtale med oss foreta utbedringen av feilen selv eller la en annen utføre dette. Utgifter som oppstår i denne sammenhengen dekker vi i henhold til skriftlig avtale. 

Hvis feilen til tross for at forpliktelsene er oppfylt først blir fastslått etter at produksjonene har begynt, kan kunden forlange senere oppfyllelse (etter vårt valg enten ved utbedring eller ny levering).

I tilfelle ny levering er kunden etter oppfordring forpliktet til å sende den mangelfulle gjenstanden tilbake til avsendelsessted eller til ProsjektGulv AS (etter nærmere beskrivelse fra ProsjektGulv AS). Kunden har kun krav på heving av avtalen eller nedsetting av kjøpesummen hvis feilen ikke kan utbedres innen en rimelig frist, en senere levering er forbundet med uforholdsmessig store kostnader, den kan ikke forlanges eller er av andre grunner å anse som mislykket. Ved uvesentlige feil har kunden ingen rett til heving av avtalen.
Ved reklamasjoner skal kunden omgående gi oss anledning til å undersøke den reklamerte varen; særlig skal den reklamerte varen stilles til vår disposisjon etter ønske og for vår regning. Hvis reklamasjonen ikke er riktig forbeholder vi oss å kreve utgiftene for transport og undersøkelsen refundert fra kunde.

Kunden har ingen krav på grunn av feil hvis feilen er forårsaket av mislighold av betjenings-, vedlikeholds- og monteringforskrifter, uegnet eller ufagmessig bruk eller lagring, feilaktig eller skjødesløs håndtering eller montasje, naturlig slitasje eller inngrep i leveringsgjenstanden som er utført av kunden eller tredjemann.

Skadeserstatning eller godtgjørelse av utgifter kan kun forlanges i henhold til nr. 8. Kunden har ingen av de ovennevnte kravene for produkter som vi etter avtalen ikke leverer som ny vare.

 

8. Ansvar

Vi er kun ansvarlige for skadeserstatning av enhver art, særlig også på grunn av ansvar ved inngåelse av avtale, pliktforsømmelse og skadevoldende handling i den utstrekning vi eller våre medarbeidere har handlet med forsett eller grov uaktsomhet.
Ved skader som er forårsaket av krenkelse av liv, legeme eller helse, garanti eller mislighold av avtaleplikter er vi også ansvarlige ved lett uaktsomhet. I tilfelle mislighold av avtaleplikter er vårt ansvar begrenset til den forutsigbare, avtaletypiske, umiddelbare gjennomsnittskaden etter varens art. Bestemmelsen ovenfor gjelder også for pliktforsømmelser fra våre medarbeidere.
For krenkelse av beskyttelsesrettigheter er vi ansvarlige i henhold til bestemmelsene ovenfor, hvis og i den utstrekning en avtalemessig bruk av vår vare krenker slike beskyttelsesrettigheter som gjelder og som er offentliggjort på tidspunktet for vår levering. Dette gjelder ikke hvis vi har fremstilt leveringsgjenstanden etter tegninger, modeller eller andre beskrivelser eller opplysninger som ble gitt til oss av kunden, og ikke visste eller i sammenheng med de produkter som er utviklet av oss ikke måtte vite at andres beskyttelsesrettigheter dermed blir krenket. I dette tilfelle er vår kunde ansvarlig for allerede oppståtte eller påståtte krenkelser av beskyttelsesrettigheter som han blir kjent med, og fritar oss fra alle kostnader og utgifter.
Krav på nedsettelse og utøvelse av retten til heving av avtalen er utelukket når kravet på ny levering er foreldet i h.h.t. norsk lov. For øvrig er vårt ansvar utelukket.


9. Andre avtaler

9.1 Kunden er kun berettiget til å overdra sine krav fra avtaleforholdet med vårt samtykke på forhånd (skriftlig avtale).