Tregulv

weitzer-parkett-logo.png

Weitzer Parkett lager gulv av ekte tre som gir rommet en naturlig atmosfære. Du kan føle, lukte og se treets karakter i sine utallige former. Les mer

 

 

Teknisk Datablad – DS 010

Parkett er tre - tre lever og puster

Parkett – det mest naturlige gulv
Parkett har bestått tidenes prøve gjennom hundrevis av år, brukt i varierende områder, fra boligarealertil kommersielle installasjoner. Parkett har aldri vært mer populært enn idag. Dets unike, varme og estetiske utseende fascinerer flere og flere. Ekte parkettgulv blir vakrere med tiden og det kan lett renoveres. Det er ikke noe annet gulv som kan tilby så mange fordeler relatert til design, hygiene, fysisk konstruksjon så vel som miljømessig fysiologi.


Svelling og krymping av tre
Det naturlige materialet tre puster. Det betyr ingenting annet enn det faktum at treet, avhengig av klimaet innendørs, absorberer eller avgir luftfuktighet. Tre er et hygroskopisk materiale, det tilpasser fuktnivået til fukten i omgivelsene. Parkettgulv er derfor influert av rommets klima. En endring av fuktnivået i treet vil kunne forårsake små tegn på bevegelse. Denne prosessen er kjent som ’’bevegelse’’ i treet, og bør i utgangspunktet vurderes som materialets naturlige egenskap. For å minimalisere de uungåelige endringene i dimensjoner så mye som mulig, anbefaler vi å opprettholde en ideell innendørs temperatur på 20 grader Celsius og en relativ luftfuktighet på 50 %. Fuktnivået i parketten er ved levering tilpasset en relativ luftfuktighet på omkring 50 %. Velg tresorter med lav svelling og krympeegenskap og en lav fuktregulerende hastighet (se tabell 2). Det anbefalte innendørsklimaet er spesielt viktig i fyringssesongen, siden lav luftfuktighet og varm luft medfører at
treet krymper.


Vi anbefaler bruk av luftfukter og hygrometer i fyringssesongen for å motvirke krymping av parketten. Vær forøvrig oppmerksom på at når luftfuktigheten stiger vil man kunne senke romtemperaturen noe, og likevel føle det komfortabelt. Dermed vil bruk av luftfukter kunne bidra til et lavere strømforbruk.


Fargenes egenskaper
Fargevariasjoner er likeens et typisk trekk ved det naturlige materialet tre, som vil variere fra et tre til det neste eller i henhold til vekstområde. Grunnet dette, vil differanse i farge fremkomme mellom ulike produksjoner så vel som i én og samme produksjon. Dette er også tilfelle for fargede overflater, siden flekker og pigmenter kan resultere i forskjellige skygger avhengig av treets struktur. Etter installasjon, vil det kunne være typiske fargeendringer av treet etter påvirkning av sollys, avhengig av intensiteten i eksponeringen for lys og andre påvirkningsfaktorer. Forskjellige tresorter reagerer på forskjellig måte når det gjelder i hvilken utstrekning, hastighet og type endringer inntreffer (gulning, formørkning eller
blekning).

 

Valg av materiale
Som produsent garanterer Weitzer Parkett at alt treverk som benyttes for produksjon av parkettgulv er kappet i løpet av vinteren. Råmaterialet Weitzer Parkett bruker har blitt lufttørket i flere måneder. Ved bruk av det aller siste innen datastyrte tørkesystemer, garanterer Weitzer Parkett et adekvat fuktighetsnivå i treet. Tre uavhengige kontrollmekanismer observerer fuktighetsnivået ved hvert sjekkpunkt. Denne prosessen gir våre kunder den nødvendige sikkerhet.


Installasjon – viktig informasjon


Før installasjon:

 1. Maling og andre overflatebehandlinger skal være avsluttet og ferdig tørket før gulvlegging.

 2. Kontroller undergulvet og rommets luftfuktighet før installasjon.

 3. Undergulvet må være fritt for fukt, plant, fast, tørt, rent og uten ujevnheter (bruk en fuktsperre om nødvendig).

 4. Reduser høy luftfuktighet ved å fyre og lufte ut (muligens også bruke luftavfukter).

 5. Gulvmaterialet bør legges inn i det ferdig avfuktede rommet i god tid før installasjonen,

 6. slik at gulvet blir akklimatisert (man skal dog beholde folien på pakkene inntil gulvet skal installeres).

 7. Folien rundt parkettpakkene åpnes umiddelbart før installasjonen.

 8. Fjerning av emballasje skal skje i forbindelse med legging.


Under installasjon:

 1. Benytt kun limtyper som er anbefalt av Weitzer Parkett. Helliming vil redusere svelling og krymping.

 2. Flytende gulv (3-lags ferdigbehandlet parkett) vil reagere raskere i forbindelse med en endring av luftfuktigheten, det er derfor viktig å følge anbefalingene om ekspansjonsfuge (ca. hver 6 m i bredden).

 3. La det være mellomrom mellom parkett og vegg (10 mm – 15 mm) alle fire sider.

 4. Legging av tregulv i mønster som fiskeben, tvilling-fiskeben, flette eller terning er å anbefale da dette distribuerer svelling og krymping til 4 sider og micro-gaps med 50 %.

 5. Dersom luftfuktigheten overstiger det anbefalte nivået på 50 – 60 %, er oppvarming og utlufting nødvendig, spesielt i nye bygg. Rommet bør benyttes så snart som mulig etter installasjonen. På denne måten blir et regulert innendørs klima best mulig sikret.


Etter installasjon:

Unngå ekstreme variasjoner i innendørs klimaet. Den idéelle innendørstemperaturen er 20 grader Celsius, med en relativ luftfuktighet på ca. 50 %. Gjennom fyrinssesongen må rommet kun ventileres i korte perioder. Ventilasjon i lengre perioder i vintersesongen reduserer luftfuktigheten drastisk. Bruk av luftfukter , hygrometer og innendørs planter vil hjelpe til med å stabilisere luftfuktigheten i rommet.

 

Avsluttende instruksjoner
Etter installasjonen bør en effektiv vedlikeholdsrutine etableres og denne bør vurderes nøye den første tiden. Effektiviteten av enhver rengjørings- / vedlikeholdsprosedyre må følges tett opp i perioden etter at gulvet er installert og tatt i bruk. Tilpasninger av hyppighet og type rengjøring må foretas for å forsikre seg om at gulvet blir vedlikeholdt riktig. Disse tekniske dataene er basert på utstrakt erfaring og har blitt publisert for å gi best mulig råd. Begrensninger og advarsler er inkludert for å minimalisere risikoen for feil. Selvfølgelig, tar ikke instruksjonen for seg enhver mulig endring av nåværende eller fremtidige anvendelse eller særegenhet, hvilket også er tilfelle med det foranderlige materialet: tre. Tiltross for dette, oppfordrer vi eksperten til å lage en forespørsel om han er i tvil, og benytte egen
kunnskap og erfaring på stedet så vel som kritisk oppmerksomhet gjennom hele prosessen. Denne veiledningen har begrenset informasjon som anses alment kjent blant eksperter. Informasjonen i denne veiledningen er utgitt uten ansvar, og garanti- eller ansvars-krav kan av den grunn ikke utledes fra denne.

 

 

Teknisk datablad DS 020

Parkett for montering med gulvvarme

Generell informasjon
Parkett som er designet for bruk med gulvvarme har etablert seg som et vellykket produkt over tid, og har gitt fornøyde kunder. Den profesjonelle gulvlegger garanterer riktig installasjon av parkettgulvet. En fremdriftsplan for installasjonsprosessen må etableres, realiseres og følges disiplinert.

Teknisk informasjon om produktet
Tre er et 100 % naturlig materiale med spesifikke tekniske egenskaper og karakteristikker. Ved å velge riktig materiale og sortering for installasjon av parkett med gulvvarme, vil parkettens levetid forlenges og gleden over gulvet vil øke.

Produkt
2-lags konstruksjon som WIP 5100, WIP 4100, WIP 550, WIP 450, WP Trend 25 eller WP Strip har bedre egenskaper enn massive gulv som følge av produktenes lag-konstruksjon. For våre produkter med 3-lags konstruksjon, anbefaler vi helliming til undergulvet for å optimalisere varmen på tjenlig vis.

 

Treslag
Å velge et treslag med gunstig svelle- og krympe-egenskaper (som eik) er å anbefale. Treslag som bøk, platanlønn eller Canadisk lønn er egnet kun til en viss grad.

 

Sortering
Enkle sorteringer med  dominerende vertikale fibre reduserer også svelling og krymping.

 

Leggemønstre
Leggemønstre som fiskeben, tvilling-fiskeben, flettemøster eller terningmønster har sikre fordeler sammenlignet med fallende lengder.

 

Rommets klima
I forbindelse med gulvvarme er et riktig innendørs klima avgjørende, spesielt i fyringssesongen (men også ellers), siden det naturlige materialet tre puster. Uunngåelige endringer i treets dimensjoner kan reduseres til et minimum av beboeren. Vi anbefaler å opprettholde et ideelt innendørs klima på 20 grader Celsius med en relativ luftfuktighet på 50 % gjennom hele året og unngå ekstreme endringer av innendørsklimaet (for mer detaljert informasjon, se Teknisk Datablad – DS 010 – Parkett er tre).

 

Krav til undergulv
Maks. CM restfuktighet for sementoverflater: Weitzer Parkett anbefaler maks. 1,5 % CM (standard 1,8 %); for anhydride (flytende) overflater eller kasium sulfat (flytende) overflater, maks. 0,3 % CM.
Vær oppmerksom på at det må være et fornuftig forhold mellom varmeledningsmotstand, lagene over varmekomponentene (undergulv eller gulv) og varmeflaten (varme isolasjon). Varmeutstrålingen nedadgående må ikke overstige 20 W/m2 eller 25 % av varmeytelsen. Dette nødvendiggjør at tykkelsen på massive tregulv ikke må være mer enn 21 mm.
Før gulvvarmen settes på, må sementoverflater herdes i minst 21 dager; anhydride overflater må herdes i minst 7 dager.

 

Protokollen over målinger av varme overflater i hht. oppsett må presenteres for- og godkjennes av kunden. Protokollen over målinger må oppfattes som en sikkerhetsprosedyre før legging. Varmeklargjøring før legging skal utføres av gulvlegger for å oppnå de påkrevde forhold for installasjon av parketten. En protokoll over varmeelementenes funksjon fra leverandør bekrefter kun at varmeelementene fungerer som de skal. Det bekrefter derimot ikke at undergulvets tilstand er klart for installasjon av parketten! En kopi av protokollen over målinger skal alltid oppbevares sammen med salgsdokumentene. Dersom varmeprotokollen mangler eller det er grunner til, etter en mer detaljert undersøkelse, å tvile på at protokollen er riktig, må bekymringer rettes til kunden i skriftlig form.

 

Innen rammen av punktlig grundighet, skal fuktanalyser gjennomføres ved faste testpunkter bestemt av gulvlegger. Dersom slike test punkter ikke eksisterer, må bekymringer rettes til kunden i skriftlig form umiddelbart. En fritakelse fra ansvarlighet for mulige skader påført avhenger av at fuktanalyser foreligger kombinert med godkjent varmeprotokoll. 

 

Viktig:
Kun lave temperaturer er anbefalt brukt under parkett. I vannbåren gulvvarme må ikke den flytende temperaturen overstige 55 grader Celsius. Vannrørene må plasseres minst 40 mm under undergulvets overflate. Underegulvet må være plant, fast, tørt og rent uten ujevnheter. Gulvlegger har ansvaret for å godkjenne undergulvet og rommets miljø før installasjon. Dersom undergulvet og / eller rommets miljø ikke kan godkjennes skal parketten ikke installeres før manglene er utbedret, og gulvlegger skal rette et skriftlig forbehold til sin oppdragsgiver.

 

Det er sannsynlig at fuktigheten ikke umiddelbart  er eliminert fra de lavere deler av undergulvet ved det første oppvarmingsforsøket. Dette er grunnen til at det er påkrevet med en to-trinns oppvarmings- / nedkjølingsprosess, med en mellomliggende avkjølingsfase (se tabellen som viser operasjonene). For elektrisk gulvvarme, må leverandøren i hvert enkelt tilfelle bekrefte at installasjon av parkettgulv er mulig uten ulemper. Klarering og i hvilken grad produsenten av det elektriske varmesystemet er ansvarlig må foreligge i skriftlig form.

 

Krav til parkett og installasjon
Opprettholdelse av den riktige fuktigheten i treet er avgjørende for i størst mulig grad redusere endringer i dimensjoner og  krymping (spesielt i fyringssesongen). Parkettens overflatetemperatur må ikke overstige 26 grader Celsius.

 

Varmeledningsmotstand
Den kritiske verdien på varmeledningsmotstand på hele gulvkonstruksjonen  må ikke overstige 0,15 m2 K/W (varmeledningsmotstand, Weitzer Parkett’s produkter, se Teknisk Datablad – DS 021 – Varmeledningsmotstand).

 

Flytende konstruksjon
En flytende konstruksjon er egnet kun innen visse grenser, siden denne legge-teknikken resulterer i en øket varmeledningsmotstand. Dette forårsakes av det avrettende underlaget og et nesten uungåelig tynt  luftlag utformet av svake buler på gulvet (pga. tunge møbler, svelling og krymping osv.).

 

Lim
Vennligst benytt kun lim som er anbefalt av Weitzer Parkett. Vær nøye med å bruke riktig mengde lim når gulvet legges og press parketten forsiktig ned i limet. Priming/fuktsperre av undergulv med gulvvarme avhenger av limtypen og andre faktorer (som økt restfuktighet). Som en regel er behandling med primer anbefalt (se ÖNORM B2242-7). Du kan finne mer detaljert informasjon i den relevante tekniske produkt informasjonen. Under installasjonen skal undergulvets overflate ha en temperatur på mellom 15 og 18 grader Celsius inntil herdingen av limet er komplett (ca. 48 timer). Tre dager etter polering og behandling av overflaten tidligst, kan temperaturen sakte økes med ca. 5 grader pr. dag.

 

Krav til beboer
Unngå lange utluftningsperioder på vinteren, siden det vil forårsake lavere luftfuktighet. Etabler så mange kilder til fuktighet i rommet som mulig gjennom fyringsperioden, for eksempel en luftfukter, innendørs planter etc. På denne måten kan en omfattende uttørking av parketten  unngås. Alle unødvendige fuktkilder bør unngås gjennom sommermånedene. Dersom gulvtepper skal benyttes gjennom fyringssesongen må krymping påregnes i det teppebelagte området (varmeoppsamling). Overflatetemperaturen må senkes før hver basis-rengjøring av parkettgulvet. Bruk aldri mye fuktighet under rengjøring av parkettgulv, da dette kan skade parketten.

 

Avsluttende instruksjoner
Disse tekniske dataene er basert på utstrakt erfaring og har blitt publisert for å gi best mulig råd. Begrensninger og advarsler er inkludert for å minimalisere risikoen for feil. Selvfølgelig, tar ikke instruksjonen for seg enhver mulig endring av nåværende eller fremtidig anvendelse eller særegenhet, hvilket også er tilfelle for det foranderlige materialet: tre. Tiltross for dette, oppfordrer vi eksperten til å lage en forespørsel om han er i tvil, og benytte egen kunnskap og erfaring på stedet så vel som kritisk oppmerksomhet gjennom hele prosessen. Denne veiledningen har begrenset informasjon som anses alment kjent blant eksperter. Informasjonen i denne veiledningen er utgitt uten ansvar, og garanti- eller ansvars-krav kan av den grunn ikke utledes fra denne.

 

 

Teknisk datablad DS 030

Vedlikeholdsinstruks for tregulv med ProStrong eller ProActive+ overflate i områder med kommersiell bruk

Generell Instruks


ProStrong
Forhåndslakkert overflate, bestående av 7 lag miljøvennlig lakk og med satengaktig glanset utseende.

ProActive+
Kombinerer fordelene ved ProStrongs (vedlikeholdsfrie) overflate med utseendet til den naturlige oljede overflaten ProVital.

Karakteristikker av overflatebehandlingene
ProStrong og ProAcitve+ overflatebehandling beskytter ditt gulv med en sømløs film som skal forhindre
treverket i å absorbere smuss. I trafikkerte områder, vil overflaten over tid bli utsatt for en naturlig og
uungåelig slitasje (av skitt, støvpartikler, mekanisk påvirkning...). Innføring av regelmessige
vedlikeholdsrutiner kan redusere slitasjen. Vi kan ikke akseptere ansvar for gulv som ikke er
vedlikeholdt i henhold til Weitzer Parketts instrukser. Tepper (sklisikre) er egnet for lakkerte gulv. Man
skal utvise stor forsiktighet ved flytting av møbler og andre tunge gjenstander. Sørg for at alle møbler
er utstyrt med beskyttelsesfilt på bena. Kontorstoler må utstyres med myke hjul (type S). I
kontorområder anbefaler vi bruk av passende underlag/beskyttelsesmatter.

Farge
Avhengig av lysets intensitet, kan sollys endre fargen på treet. Ulike tresorter reagerer i forskjellig grad
med for eksempel: å bli gulere, mørkere eller blekere.

Luftfuktighet
Tre er et naturlig produkt. Det betyr at tre absorberer eller avgir fukt, avhengig av omgivelsenes
atmosfæriske tilstand. Dette resulterer i svelling eller krymping av gulvet. Generelt, bør ikke dette sees
på som noe negativt, men heller som et naturlig beteende av et naturlig materiale! For å minimalisere
endringene i dimensjon, anbefaler vi å holde den idéelle temperaturen på 20 grader Celsius og relativ
luftfuktighet på 50 prosent gjennom hele året. Dette er spesielt viktig gjennom fyringssesongen, siden
tørkeprosessen kan resultere i sprekkdannelse i parketten. Bruk av luftfukter ved fyringssesongens
oppstart kan være til stor hjelp. Vær også oppmerksom på at man kan spare
oppvarmingsomkostninger fordi lavere temperatur ikke oppfattes som ukomfortable hvis
luftfuktigheten er høy.

Impregnering av kuttede flater

ProStrong / ProActive+ Finish
Et profesjonelt innledende vedlikehold av massiv treparkett og 2-lags parkett med ProStrong eller ProActive+ overflate er anbefalt for impregnering av de kuttede flatene i områder med kommersiell bruk. ProStrong eller ProActive+ Finish skal brukes til dette (se DS 035). Ved påførsel av den spesielt utviklede finishen, blir de avkuttede flatene beskyttet mot vann-gjennomtrengning.

Rengjøring og vedlikehold

ProStrong / ProActive+ Cleaner
Ph-tilpasset for ProStrong eller ProActive+, henholdsvis, er et konsentrert rengjøringsprodukt som kan brukes både til det regelmessige vedlikeholdet og til grundigere rengjøring.

Regelmessig rengjøring: ca. 100 ml med 10 l vann
Den regelmessige rengjøringsprosedyren fjerner smussflekker som ikke kan fjernes med støvsuger eller feiekost. Rengjøringen gjennomføres ved bruk av en godt oppvridd klut eller mopp. Det skal ikke brukes mye fuktighet. Gjenstridige flekker kan fjernes manuelt med en bomullsklut eller svamp. Hyppigheten av den regelmessige rengjøringsprosedyren avhenger av trafikk i området og bruken av gulvet: i et offentlig område eller sterkt trafikkert rom vil behovet noen steder være ukentlig, noen steder daglig.

Grundigere rengjøring: 1-2 l med 10 l vann
En grundigere rengjøring skal gjennomføres når gulvet er dekket med usynlige rester av tidligere rengjøringsmidler eller fastlimte smussflekker. Vi anbefaler at den grundigere rengjøringsprosedyren utføres av en profesjonell rengjøringsekspert ved bruk av rengjøringsmaskin og en hvit pad. En grov svamp eller klut kan også benyttes. Overflaten skal deretter tørkes av med rent vann for å fjerne rester av rengjøringsmiddelet. Deretter skal gulvet tørke. Hyppigheten av den grundige rengjøringsprosedyren avhenger av trafikk i området og bruken av gulvet: i et offentlig område eller sterkt trafikkert rom vil behovet noen steder være hver sjette måned eller oftere.

WP Rengjøring Såpe:
Til regelmessig rengjøring med en godt oppvridd klut eller mopp, kan WP rengjørings såpe brukes. Dette er en konsentrert, miljøvennlig såpe av høy kvalitet laget av naturlige vegetabilske oljer. Denne såpen er likevel ikke egnet til grundigere rengjøring.
Dose: ca. 25 – 30 ml med 10 l vann
Generelt er det viktig å ikke påføre gulvet mye fuktighet, siden vann kan flyte inn i skjøtene og resultere i stygge merker. Andre rengjøringsmidler skal ikke benyttes da disse kan skade den lakkerte overflaten og lede til økt slitasje.

Vedlikehold – ProStrong / ProActive+ Polish
Det vann-baserte vedlikeholdsproduktet har eksellente egenskaper på ProStrong eller ProMatt overflater. Før Polishen kan påføres, må en regelmessig rengjøring foretas, og gulvet må tørkes omhyggelig. Etter det kan ProMatt Polish påføres i et meget tynt lag, ikke mer enn 30 – 40 ml Polish pr. m2. Polishen skal spres og deretter poleres overflaten med en passende bomullsklut. Striper vil synes dersom for mye Polish har blitt brukt! For mye Polish må unngås. Vennligst påse at Polish ikke påføres områder som ikke er ferdig tørket etter regelmessig rengjøring, da det vil forårsake striper. Overflødig Polish må umiddelbart fjernes. Overflaten er tørr etter ca. 30 minutter. En idéell luft-temperatur på 20 grader Celsius og relativ luftfuktighet på 50 prosent er anbefalt. Vi anbefaler også tilstrekkelig ventilasjon. Vedlikehold med ProStrong Polish skal gjennomføres etter hver basis rengjøring. I offentlig område eller sterkt trafikkerte rom skal polish påføres to eller fire ganger i året, i henhold til behov. Tørke-tider:

Alle tørke-tider er kalkulert ved 20 grader Celsius med en relativ luftfuktighet på 50 prosent i tillegg til tilstrekkelig ventilasjon. Lave temperaturer og høy luftfuktighet vil føre til lengre tørke-tid.
ProStrong / ProActive+ Finish: ca. 2 timer
ProStrong / ProActive+ Cleaner: avhenger av rengjøringen, 1-3 timer
ProStrong / ProActive+ Polish: 30 minutter

Sikkerhetsinstruksjoner
ProStrong / ProActive+ Finish: S 1⁄2
ProStrong / ProActive+ Cleaner: R 36, S 1⁄2, S 25, S 26, S 46 ProStrong / ProActive+ Polish: S 1⁄2

Avsluttende Instruksjoner

Effektiviteten av enhver rengjørings-/vedlikeholdsprosedyre må følges tett opp i perioden etterat gulvet er installert og tatt i bruk. Tilpasninger av hyppighet og type rengjøring må foretas for å forsikre seg om at gulvet blir vedlikeholdt riktig. Disse tekniske dataene er basert på utstrakt erfaring og har blitt publisert for å gi best mulig råd. Begrensninger og advarsler er inkludert for å minimalisere risikoen for feil. Selvfølgelig, tar ikke instruksjonen for seg enhver mulig endring av nåværende eller fremtidige anvendelse eller særegenhet, hvilket også er tilfelle med det foranderlige materialet: tre. Tiltross for dette, oppfordrer vi eksperten til å lage en forespørsel når han er i tvil, og benytte egen kunnskap og erfaring på stedet så vel som kritisk oppmerksomhet gjennom hele prosessen. Denne veiledningen har begrenset informasjon som anses alment kjent blant eksperter. Informasjonen i denne veiledningen er utgitt uten ansvar, og garanti- eller ansvars-krav kan av den grunn ikke utledes fra denne.

Alle ProStrong og ProActive+ vedlikeholds- og rengjøringsprodukter må ristes godt før bruk! 

 

 

Teknisk datablad DS 032

Vedlikeholdsinstruks for tregulv og trapper med ProVital olje og ProVital Color olje

ProVital er en naturlig oljet overflatebehandling. ProVital består kun av naturlige råvarer som linolje og bivoks med en åpen-poret, halv-blank overflate. Det er et to-trinns system bestående av ProVital olje (ferdigbehandlet fra fabrikk eller etterbehandlet på byggeplass) og ProVital Finish. For å beholde parkettens og trappenes utseende lengst mulig, er følgende vedlikeholdsinstruks ekstremt viktig:

Generell Instruks ProVital olje

Transparent ProVital olje er et rent, oppløsningsfritt naturlig produkt.

ProVital Color olje
ProVital Color olje er også et miljøvennlig og oppløsningsfritt produkt. Det har tilsvarende sammensetning og karakteristikk som ProVital olje, men inneholder i tillegg forurensningsfrie mineralpigmenter som gir ulike farger.

Karakteristikker av overflatebehandlingen
ProVital overflater beskytter parketten eller trappene i stor grad mot vanngjennomtrengning med komponenter som bivoks. Avhengig av den daglige bruk, blir overflaten utsatt for naturlig slitasje (smuss, støv, mekanisk slitasje...). Tidlig slitasje kan unngås ved å påføre ProVital Finish umiddelbart etter installasjon før gulvet / trappen tas i bruk, og ved regelmessig polering. Vi kan ikke akseptere ansvar for gulv som ikke er vedlikeholdt i henhold til instruksjoner fra Weitzer Parkett. Oksidering gir ProVital overflater en endelig hardhet etter ca. 4 uker. Jo lenger gulvet blir overlatt til seg selv de første dagene og ukene etter behandling, jo lenger vil overflaten vare. Tørt vedlikehold utføres nøye ved bruk av kost eller støvsuger. Vær forsiktig når møbler og tunge objekter flyttes. Sørg for at alle møbler er utstyrt med beskyttelsesfilt på bena. Kontorstoler må utstyres med myke hjul (type W). I kontorområder anbefaler vi bruk av passende underlag/beskyttelsesmatter.

Farge
Avhengig av lysets intensitet, kan sollys endre fargen på treet. Ulike tresorter reagerer i forskjellig grad med for eksempel: å bli gulere, mørkere eller blekere.

Luftfuktighet
Tre er et naturlig produkt. Det betyr at tre absorberer eller avgir fukt, avhengig av omgivelsenes atmosfæriske tilstand. Dette resulterer i svelling eller krymping av gulvet. Generelt, bør ikke dette sees på som noe negativt, men heller som et naturlig beteende av et naturlig materiale! For å minimalisere endringene i dimensjon, anbefaler vi å holde den idéelle temperaturen på 20 grader Celsius og relativ luftfuktighet på 50 prosent gjennom hele året. Dette er spesielt viktig gjennom fyringssesongen, siden tørkeprosessen kan resultere i sprekkdannelse i parketten. Bruk av luftfukter ved fyringssesongens oppstart kan være til stor hjelp. Vær også oppmerksom på at man kan spare oppvarmingsomkostninger fordi lavere temperatur ikke oppfattes som ukomfortable hvis luftfuktigheten er høy.

Rengjøring og vedlikehold

Innledende behandling – ProVital Finish
Finishen utgjør den andre fasen av ProVital-systemet. Enten påføres Finish umiddelbart etter installasjonen i henhold til instruks fra fabrikk for å opprettholde en vannavstøtende overflate; eller Finish påføres etter at ProVital oljen er påført og tørr på ubehandlede gulv. Benytt en avrundet metall- eller plast-sparkel. I kommersielle områder utføres poleringen av profesjonelle ved bruk av poleringsmaskin og filtputer, i henhold til instruksjonen på etiketten. I private områder er éngangspåføring av ProVital Finish vurdert som obligatorisk. En dobbel påføring er anbefalt for sterkt trafikkerte områder og offentlige eller komersielle områder.

Rengjøring – ProVital Cleaner
ProVital Cleaner er et vannbasert, oppløsningsfritt, konsentrert, biologisk nedbrytbart, nøytralt rengjøringsmiddel. Det er laget av naturlige råstoffer som Indiske såpenøtter og sukker tensider. Avhengig av doseringen kan ProVital Cleaner benyttes til regelmessig rengjøring så vel som grundigere rengjøring.

Regelmessig rengjøring: max. 10 ml med 10 l vann
Den regelmessige rengjøringsprosedyren fjerner smussflekker som ikke kan fjernes med støvsuger eller feiekost. Rengjøringen gjennomføres ved bruk av en godt oppvridd klut eller mopp. Det skal ikke brukes mye fuktighet. Gjenstridige flekker kan fjernes manuelt med en bomullsklut eller svamp. Hyppigheten av den regelmessige rengjøringsprosedyren avhenger av trafikk i området og bruken av gulvet: i et privat miljø skal prosedyren utføres 2 – 4 ganger i måneden, i et offentlig område eller sterkt trafikkert rom vil behovet noen steder være ukentlig, noen steder daglig.

Grundigere rengjøring: 1-2 l med 10 l vann
En grundigere rengjøring skal gjennomføres når gulvet er dekket med usynlige rester av tidligere rengjøringsmidler eller fastlimte smussflekker. Vi anbefaler at den grundigere rengjøringsprosedyren utføres av en profesjonell rengjøringsekspert ved bruk av rengjøringsmaskin og en hvit filtpute. En grov svamp eller klut kan også benyttes. Overflaten skal deretter tørkes av med rent vann for å fjerne rester av rengjøringsmiddelet. Deretter skal gulvet tørke. Hyppigheten av den grundige rengjøringsprosedyren avhenger av trafikk i området og bruken av gulvet: i et offentlig område eller sterkt trafikkert rom vil behovet noen steder være hver sjette måned eller oftere.
En fornyet behandling med ProVital Finish er påkrevet etter hver grundige rengjøring!

WP Rengjøring Såpe:
Til regelmessig rengjøring med en godt oppvridd klut eller mopp, kan WP rengjørings såpe brukes. Dette er en konsentrert, miljøvennlig såpe av høy kvalitet laget av naturlige vegetabilske oljer. Denne såpen er likevel ikke egnet til grundigere rengjøring.

Dose: ca. 25 – 30 ml med 10 l vann
Etter rengjøringen er fornyet behandling med ProVital Finish påkrevet!
Generelt er det viktig å ikke påføre gulvet mye fuktighet, siden vann kan flyte inn i skjøtene og resultere i stygge merker. Andre rengjøringsmidler skal ikke benyttes da disse kan skade den oljede overflaten og lede til økt slitasje.

Vedlikehold – ProVital Polish
Transparente ProVital Polish benyttes til regelmessig vedlikehold av ProVital overflater. Avgjørende ingredienser som appelsinolje og flere forskjellige slags naturlig harpiks og voks gjenoppfrisker ødelagte gulv. Før Polish kan påføres må en regelmessig rengjøring med ProVital være utført og fullstendig tørt.

Etter dette må ProVital Polish påføres i et meget tynt lag, ikke mer enn 6 ml Polish pr m2 (tilsvarende ca. en teskje). Polishen skal spres og deretter poleres overflaten med en passende bomullsklut. Striper vil synes dersom for mye Polish har blitt brukt! Fo mye Polish må unngås. Vennligst påse at Polish ikke påføres områder som ikke er ferdig tørket etter regelmessig rengjøring, da det vil forårsake striper. Overflødig Polish må umiddelbart fjernes. Overflaten er tørr etter ca. 30 minutter. En idéell lufttemperatur på 20 grader Celsius og relativ luftfuktighet på 50 prosent er anbefalt. Vi anbefaler også tilstrekkelig ventilasjon. Vedlikehold med ProStrong Polish skal gjennomføres etter hver basis rengjøring. I offentlige områder eller sterkt trafikkerte rom skal polish påføres to eller fire ganger i året, i henhold til behov.

Tørke-tider:
Alle tørke-tider er kalkulert ved 20 grader Celsius med en relativ luftfuktighet på 50 prosent i tillegg til tilstrekkelig ventilasjon. Lave temperaturer og høy luftfuktighet vil føre til lengre tørke-tid.
ProVital Finish: ca. 12 timer
ProVital Cleaner: basis rengjøring – 30-60 minutter. La gulvet tørke i 24 timer etter grundig rengjøring. ProVital Polish: ca. 5 timer

Sikkerhets Instruksjoner
ProVital Finish: S 1⁄2, S 62
ProVital Cleaner: S 1/2
ProVital Polish: S 1⁄2, S 62

Viktig!
Olje, Finish eller gjenstander med Polish (som kluter, filtputer, svamper etc) kan selvantenne! Vennligst oppbevar disse i forseglede metallkontainere eller nedsunket i vann!

Avsluttende Instruksjoner
Effektiviteten av enhver rengjørings-/vedlikeholdsprosedyre må følges tett opp i perioden etterat gulvet er installert og tatt i bruk. Tilpasninger av hyppighet og type rengjøring må foretas for å forsikre seg om at gulvet blir vedlikeholdt riktig. Disse tekniske dataene er basert på utstrakt erfaring og har blitt publisert for å gi best mulig råd. Begrensninger og advarsler er inkludert for å minimalisere risikoen for feil. Selvfølgelig, tar ikke instruksjonen for seg enhver mulig endring av nåværende eller fremtidige anvendelse eller særegenhet, hvilket også er tilfelle med det foranderlige materialet: tre. Tiltross for dette, oppfordrer vi eksperten til å lage en forespørsel når han er i tvil, og benytte egen kunnskap og erfaring på stedet så vel som kritisk oppmerksomhet gjennom hele prosessen. Denne veiledningen har begrenset informasjon som anses alment kjent blant eksperter. Informasjonen i denne veiledningen er utgitt uten ansvar, og garanti- eller ansvars-krav kan av den grunn ikke utledes fra denne.

Alle ProVital vedlikeholds- og rengjøringsprodukter må ristes godt før bruk!

 

 

Teknisk datablad DS 050

CM Måling

Arbeidsinstruksjoner

CM måling blir brukt for å avgjøre fuktnivået i undergulvet. Dette gjøres for å kunne sette en riktig dato for gulvlegging.
Maks. tillatt restfuktighet, målt med CM-meter:
Sement overflate: Weitzer Parkett anbefaler 1,8 % CM (standard 2,0 %)

Kalsium sulfat eller anhydride overflater: opp til 0,3 %

For undergulv med innebygde gulvvarmesystemer vil CM måling utføres på angitte plasser. Sement overflate: Weitzer Parkett anbefaler 1,5 % CM (standard 1,8 %)
Kalsium sulfat eller anhydride overflater: opp til 0,3 %

Arbeidsinstruks før måling utføres:
Sjekk om CM fuktmåler er lufttett og skift forsegling om nødvendig
Putt 4 baller inn i fuktmåleren
Fest skalaene til fuktmålerens hylster
Forbered morter, støter og spatel
Tegn opp et sertifikat
(indikér sted, gulv, rom, testdato, ansvarlig person som utfører testen og testresultat)

Arbeidsinstruks under måltaking:
Prøvene må tas og behandles så raskt som mulig
Under behandling, må prøvene holdes borte fra sollys og trekk
Prøvene må smuldres opp i passende små biter for å tillate CM fuktmåleren å finknuse prøvene med de 4 ballene

Utførelse av testen:
Gjennomsnittsprøven vil vanligvis tas på tvers av hele undergulvet. Grenseflatene for parkett blir bestemt i henhold til vanlig praksis, ved å foreta målinger fra bunnen til det midterste området. Derfor skal en gjennomsnittsprøve tas fra bunnen til det midterste området av undergulvet.
Knus gjennomsnittsprøven i morter med støter for å forberede prøven til finknusing med CM fuktmålerens 4 baller.

Vei prøven ved bruk av spatel: Kalsium sulfat overflate : 100 gr, frisk magnesium overflate ; 20 gr, eldre magnesium overflater : 50 gr, frisk sement overflate: 20 gr, eldre sement overflate: 50 gr.
Prøven tilføres CM fuktmåler med baller varsomt. En trakt med vid åpning kan anbefales til denne operasjonen.

Hold CM fuktmåler i bøyd stilling og tilfør en ampull kasium karbid.
Lukk CM fuktmåler og rist kraftig inntil nivået på pressmåleren vises.
Ved store sirkulære bevegelser vil inneholdet bli fullstendig knust av ballene inne i CM fuktmåleren.

Tid: ca. 2 minutter.

Fem minutter etter gjennomføring av punkt 7. over, rist fuktmåleren i ennå ett minutt.
Ti minutter etter gjennomføring av punkt 7. over, rist fuktmåleren i ennå ti sekunder og les resultatet på displayet. Spesifiser fuktnivået i testsertifikatet.

Vennligst merk: Ved kalsium sulfat overflater kan trykk-økning fremkomme. Dette fakta skal ignoreres, ettersom det er forårsaket av vann som er herdet.

Tøm og rengjør fuktmåleren.

Viktig: Kontroller prøvene ved uttømming. Hvis prøvene ikke er fullstendig knust må testen gjentas ved å ta helt nye prøver og i hht. beskrevet instruks (se over).
Brukte prøver avfallshåndteres i henhold til instruks fra leverandør.

Avsluttende instruksjoner

Disse tekniske dataene er basert på utstrakt erfaring og har blitt publisert for å gi best mulig råd. Begrensninger og advarsler er inkludert for å minimalisere risikoen for feil. Selvfølgelig, tar ikke instruksjonen for seg enhver mulig endring av nåværende eller fremtidig anvendelse eller særegenhet, hvilket også er tilfelle for det foranderlige materialet: tre. Tiltross for dette, oppfordrer vi eksperten til å lage en forespørsel om han er i tvil, og benytte egen kunnskap og erfaring på stedet så vel som kritisk oppmerksomhet gjennom hele prosessen. Denne veiledningen har begrenset informasjon som anses alment kjent blant eksperter. Informasjonen i denne veiledningen er utgitt uten ansvar, og garanti- eller ansvars-krav kan av den grunn ikke utledes fra denne.