Personvern


Denne personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter våre tjenester og om dine rettigheter.
 
Personopplysninger som innhentes og behandles
Vi innhenter personopplysninger for å tilby og forbedre vår tjeneste til deg. Ved bruke av våre tjenester kan vi be om personopplysninger for å ta kontakt eller identifisere deg. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, e-post adresse og bruksdata. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten.
 
Formålet med behandling av personopplysninger
- For å ta kontakt og tilby våre tjenester
- For å gi tilgang til våre tjenester
- For å sende relevant informasjon
- For å gi kundeservice og støtte
- For å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer
 
Lagringstid
Dine personopplysninger blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 5 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning. Utenfor kundeforhold slettet personopplysninger etter databehandlingen er avsluttet.
 
Rettigheter
I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende oss en e-post.
 
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
 
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Informasjonskapsler
Websiden benytter ikke identifiserbare opplysninger via informasjonskapsler for å måle trafikken på websiden og for å forbedre brukeropplevelsen. Om du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan du slå av «cookies» i din nettleser.

 

Privacy Policy


This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and about your rights.
 
Information Collection and Use
We collect personal information to provide and improve our Service to you. By using our Service, we may ask for personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Examples of personally identifiable information may is name, phone number, email address and usage data. It is optional to provide this information. If you choose not to provide your personal information, we may be prevented from giving you access to the service.
 
Purpose of processing of personal data
- To contact and offer our services
- To provide access to our services
- To send relevant information
- To provide customer service and support
- To detect, prevent and address technical problems
 
Data retention
Your personal information will be stored as long as you are a customer of ours and for at least 3 years after the services and customer relationship has ended. Personal information relating to invoices and payment is kept for at least 5 years, as required by Norwegian accounting legislation. Personal informaition collected outside customer relation is deleted after data processing has ended.
 
Rights
Under Norwegian law, you can at any time get information about which personal information we have stored about you, and have them corrected or deleted, if you wish, by sending us an email.
 
Where the processing of personal data is based on your consent, you may withdraw your consent at any time.
 
If you believe that we have not complied with your rights under personopplysningsloven, you have the right to appeal to Datatilsynet.
 
Cookies
This website uses nonidentifiable information via cookies to measure traffic on the web site and to improve the user experience. If you do not accept cookies, you can turn off "cookies" in your browser.